Güncel Son Dakika Haberleri – 724 Haberciniz

Piyasadan haberler

AKMGY… Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme- Genel Kurul Tescili hk… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları …

Piyasadan haberler

AKMGY… Kayıtlı Sermaye Tavanı Tarih Güncelleme- Genel Kurul Tescili hk… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin tadili 20.04.2021 tarihli, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

AKYHO… Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi hakkında… Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL’den 500.000.000 TL. ‘ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak,17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i’ başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 18.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

ANELE… Al Khor Expressway (P60A) Projesi altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri hakkında… 02.02.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılmış olunan, proje büyüklüğü 11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) olan Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklık ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.

 ATAGY… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda; -01/01/2020-31/12/2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında (1.056.348) TL, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlarda ise (7.028.494,16) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. -Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan (1.056.348) TL dönem zararı ile yasal kayıtlara göre hesaplanan (7.028.494,16) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

AVISA… Şirketin 01.01.2021 -30.04.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 526.590.231 TL, hayat dışı 19.659.770 TL olmak üzere toplam 546.250.001 TL olarak gerçekleşmiştir.

 BRKSN… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı… Şirketin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu’nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluştuğu bilgisi pay sahiplerine verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60 TL dönem net kârının %5’i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal kayıtlardaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL’nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul’un Oy Birliği ile karar verilmiştir. DAGI… Şirket, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy-İSTANBUL adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 81 olmuştur.

DESA… Şirket tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)’ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup Antalya Havalimanı, Yenigöl Mah. Serik Cad. Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali Check in Salonu N0:G01R3-G01R4 Muratpaşa/Antalya (adres kodu : 1013592561) adresinde “Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa Şubesi” ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 17.05.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa mağazamızın alanı 101,85 m2’dir.

FIN, QNBFB… Banka tarafından 335 milyon ABD doları kaynak sağlanması hakkında… QNB Finansbank, 97 milyon ABD Doları ve 196,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 335 milyon ABD Doları kaynak temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti, ABD Doları dilim için Libor+%2,50 ve Avro dilim için Euribor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.

HUBVC… Ortak MV Holding A.Ş. tarafından verilen sermaye avansı… Şirket ortağı MV Holding A.Ş. tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4.000.000 TL tutarında sermaye avansı 18.05.2021 tarihinde Şirkete aktarılmıştır.

 INVEO… HOP Teknoloji A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi… Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.’ ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacak olup, bu tutar şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacaktır. Bu finansmanın 2.490.480 TL’si şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmı ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde sağlanacaktır. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket Genel Müdürü Onur Topaç‘ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

KONTR… Libya Elektrik İdaresinden Sipariş Alınması… Şirket, Libya Elektrik İdaresinden, Libya Yūksek Gerilimli Trafo Merkezlerinin ve Ulusal Kontrol Merkezi DCS rehabilitasyonu kapsamında 1.075.000.-USD tutarında sipariş almıştır, İşin 8 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.

MERCN, ACP, A1CAP… Şirketimiz Paylarının Halka Arzında Mükerrer Taleplere İlişkin Açıklama Hk… Şirketimiz paylarının halka arzına yönelik olarak hazırlanan ve 06.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname 07.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz internet sitesi www.mercankimya.com.tr ve halka arza aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesi www.a1capital.com.tr adreslerinde ilan edilmiştir. İzahnamenin “Mükerrer Talep Olması Halinde Uygulanacak Esaslar” başlıklı 25.2.3.f nolu bölümünde (izahname sayfa 130) halka arzda mükerrer taleplere ilişkin olarak, halka arzın Borsa’da Satış Yöntemi’yle yapılacak olması sebebiyle “Yoktur.” ifadesine yer verilmiş olup, konuya ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bilindiği üzere, Borsa İstanbul’un 25.09.2020 tarih ve 2020/62 sayılı duyurusunda, aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK Sicil Numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacağı, aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirlerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz paylarının halka arzında, Borsa’da Satış Yöntemi uygulanacağı dikkate alınarak, mükerrer talep olması halinde Borsa İstanbul A.Ş.’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde yer alan esaslar uygulanacaktır.

RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 18.05.2021 tarihinde düzenlenen ”Isparta İli, Merkez İlçesi Çünür Mahallesi 1002 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ” ihalesine katılmıştır. 293.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir

RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 687.267.758 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,27 oranında artış meydana gelmiştir.

SNPAM, SONME… Sermayesinde % 15 iştirak bulunan Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin , yine sermayesinde aynı oranda iştirak olan Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi ‘ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca 30.04.2021 tarihli bilançolarının esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle, aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecinde olduğu bilgisi alınmıştır. Sontrade Dış Ticaret Anonim Şirketi’ nin devir sermayesi 9.000.000.-TL olup , devir alma sonucu Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi 450.000.000 TL’den 460.850.000TL. ye artırılacaktır. Devir sonrası Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki pay tutar olarak 67.500.000.- TL’den , 69.127.500 TL ye yükselecektir, % 15 pay yüzdemiz değişmeyecektir.

SRVGY… Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Önerisine Dair Genel Kurul Kararı… Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin önerisi Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre; Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

kiralık bahis sitesi backlink paketleri avrupa kupası bahis oranları